Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 11, văn bản 1 đến 50 trong 543 văn bản.
6560/UBND - KTTH 13/11/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6561/UBND - KTTH 13/11/2018 V/v tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
6562/UBND - KTTH 13/11/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
6564/UBND - KGVX 13/11/2018 Giới thiệu Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
6567/UBND - KGVX 13/11/2018 V/v giới thiệu Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6571/UBND - KGVX 13/11/2018 Giới thiệu Nghị định số 153/2018/NĐ-CP
6572/UBND - KGVX 13/11/2018 Giới thiệu Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6573/UBND - KGVX 13/11/2018 Giới thiệu Nghị định số 149/2018/NĐ-CP
6504/UBND - KTTH 12/11/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
6484/UBND - KTN 09/11/2018 Giới thiệu Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng
6448/UBND - KTTH 08/11/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính
6281/UBND - KTN 01/11/2018 Giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
6230/UBND - KTN 31/10/2018 Thực hiện Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải
6234/UBND - KTN 31/10/2018 Thực hiện Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ
6205/UBND - KTN 30/10/2018 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BNV
6146/UBND - KTN 29/10/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
6104/UBND - KTN 25/10/2018 Giới thiệu Quyết định số 3645/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
6075/UBND - KTN 24/10/2018 Thực hiện Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
6040/UBND - KTTH 23/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6048/UBND - NC 23/10/2018 V/v thông tin về các lớp tập huấn của Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp
6049/UBND - KTTH 23/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính
6052/UBND - KGVX 23/10/2018 Tra cứu Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
6053/UBND - KGVX 23/10/2018 Tra cứu Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
6058/UBND - KGVX 23/10/2018 Tra cứu Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5936/UBND - KTTH 18/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính
5938/UBND - KTN 18/10/2018 Giới thiệu Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5879/UBND - KTN 17/10/2018 Thực hiện Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính
5897/UBND - KTTH 17/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính
5871/UBND - KTN 16/10/2018 V/v thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5835/UBND - KGVX 15/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5836/UBND - KGVX 15/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 135/2018NĐ-CP của Chính phủ
5837/UBND - KGVX 15/10/2018 Nghiên cứu, triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5838/UBND - KTN 15/10/2018 Thực hiện Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5758/UBND - KTN 10/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
5716/UBND - KTN 09/10/2018 Giới thiệu Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
5726/UBND - KGVX 09/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính
5662/UBND - KTN 08/10/2018 Thực hiện Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải
5663/UBND - KTN 08/10/2018 Thực hiện Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải
5605/UBND - KTTH 03/10/2018 V/v giới thiệu Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính
5552/UBND - KTN 02/10/2018 Giới thiệu Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5558/UBND - KTTH 02/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018
5575/UBND - KTTH 02/10/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5525/UBND - KTN 01/10/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của
Thủ tướng Chính phủ
5534/UBND - NC 01/10/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
5540/UBND - KSTTHC 01/10/2018 V/v thực hiện Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh
5541/UBND - KTN 01/10/2018 Thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BCT ngày 14/9/2018 của Bộ Công Thương
5505/UBND - KTTH 28/09/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
5466/UBND - KTN 27/09/2018 triển khai thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5491/UBND - KTN 27/09/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng
5494/UBND - KTN 27/09/2018 Thực hiện Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn