Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 4 trong 21, văn bản 151 đến 200 trong 1006 văn bản.
2925/UBND-KTN 29/05/2020 V/v thực hiện Công văn số 2770/BTNMT-TCMT ngày 25/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2848/UBND-KTN 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ
2852/UBND-KTTH 27/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 39/2020/TT-BTC, số 40/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính
2810/UBND-KTN 26/05/2020 V/v thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
831/VPUBND-KGVX 25/05/2020 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2761/UBND-KTTH 22/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ Tài chính
2680/UBND-KTTH 19/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2664/UBND-KTN 18/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BCT ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương
2665/UBND-KTN 18/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2571/UBND-KTN 11/05/2020 V/v thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2536/UBND-KTN 08/05/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2508/UBND-KGVX 07/05/2020 V/v triển khai Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2359/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2360/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2361/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2362/UBND-KTN 28/04/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh
2363/UBND-KTTH 28/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020, số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2221/UBND-KTN 22/04/2020 Giới thiệu Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng
2226/UBND-KGVX 22/04/2020 Giới thiệu Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
2228/UBND-KGVX 22/04/2020 Giới thiệu Thông báo số 139/TB-VPCP và giao nhiệm vụ thực hiện
2236/UBND-KTN 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ
2248/UBND-KTTH 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2249/UBND-KTTH 22/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2168/UBND-KTN 20/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các Quyết định số 216 và 217/QĐ-UBQGƯPSCTT&TKCN ngày 16/4/2020 của Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN
2184/UBND-KTN 20/04/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ Công Thương
2192/UBND-KTN 20/04/2020 V/v thực hiện Quyết định số 962/QĐ-BTNMT ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2128/UBND-KTN 17/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ
2129/UBND-KTN 17/04/2020 V/v giới thiệu Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 của Bộ Công Thương
2082/UBND-KGVX 15/04/2020 Giới thiệu Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và giao nhiệm vụ thực hiện
2083/UBND-KGVX 15/04/2020 Giới thiệu Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
2060/UBND-KSTTHC 14/04/2020 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
2061/UBND-KSTTHC 14/04/2020 Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giới thiệu về nhóm các dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
1998/UBND-KTN 13/04/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1053/QĐ - UBND 10/04/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
1976/UBND-KTN 10/04/2020 Thực hiện Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
1944/UBND-NC 09/04/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BQP
1961/UBND-KTN 09/04/2020 V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1927/UBND-KTN 08/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1928/UBND-KTN 08/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1881/UBND-NC 07/04/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1891/UBND-KTTH 07/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ
61/TB-BCĐ 02/04/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thường kỳ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1780/UBND-NC 01/04/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg
1750/UBND-KTTH 31/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1752/UBND-KTN 31/03/2020 V/v giới thiệu Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1779/UBND-KGVX 31/03/2020 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1611/UBND-NC 24/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg
1513/UBND - KGVX 19/03/2020 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới phía Tây
1431/UBND - KTTH 17/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
1330/UBND - KTTH 13/03/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn