Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 7, văn bản 1 đến 50 trong 315 văn bản.
221/BC-UBND 30/11/2021 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai - HĐND tỉnh khóa X
222/BC-UBND 30/11/2021 Báo cáo kiểm điểm tập thể UBND tỉnh năm 2021
223/BC-UBND 30/11/2021 Tình hình, kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022
215/BC-UBND 29/11/2021 Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
216/BC-UBND 29/11/2021 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
217/BC-UBND 29/11/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021
218/BC-UBND 29/11/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
219/BC-UBND 29/11/2021 Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam
220/BC-UBND 29/11/2021 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (trình HĐND tỉnh)
214/BC-UBND 26/11/2021 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
213/BC-UBND 25/11/2021 Báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
210/BC-UBND 24/11/2021 Tổng kết việc thực hiện, quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
211/BC-UBND 24/11/2021 Về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
212/BC-UBND 24/11/2021 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021
60/BC-VPUBND 24/11/2021 Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2017 của Tỉnh ủy
59/BC-VPUBND 22/11/2021 Tiến độ hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức ngày 07-09/12/2021)
205/BC-UBND 19/11/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
206/BC-UBND 19/11/2021 Kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
207/BC-UBND 19/11/2021 Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
208/BC-UBND 19/11/2021 Giải trình, tiếp thu các nội dung góp ý tại Hội nghị thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Duy Xuyên để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
204/BC-UBND 18/11/2021 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
202/BC-UBND 17/11/2021 Kết quả thực hiện quyền trẻ em và các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
203/BC-UBND 17/11/2021 Tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI
201/BC-UBND 16/11/2021 Bổ sung một số nội dung phục vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021
199/BC-UBND 15/11/2021 Tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần và xây dựng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
200/BC-UBND 15/11/2021 Tình hình công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành
198/BC-UBND 12/11/2021 Tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 6, 7, 8 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
196/BC-UBND 11/11/2021 Tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh.
197/BC-UBND 11/11/2021 Kết quả thống kê đất đai năm 2020 của tỉnh Quảng Nam
58/BC-VPUBND 11/11/2021 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Văn phòng UBND tỉnh
195/BC-UBND 10/11/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 10 năm 2021
57/BC-VPUBND 10/11/2021 Báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập
193/BC-UBND 09/11/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021
194/BC-UBND 09/11/2021 Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lớn do ảnh hưởng của ATNĐ mạnh lên thành bão số 7 gây ra từ ngày 06-08/10/2021 và đợt bão số 8 từ ngày 11-14/10/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
56/BC-VPUBND 09/11/2021 Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác bảo vệ BMNN năm 2021
55/BC-VPUBND 08/11/2021 Kết quả công tác Nội vụ của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
54/BC-VPUBND 05/11/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
53/BC-VPUBND 04/11/2021 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
192/BC-UBND 03/11/2021 Sơ kết 03 năm thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
52/BC-VPUBND 03/11/2021 Tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
190/BC-UBND 28/10/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
191/BC-UBND 28/10/2021 Kết quả 3 năm (2019-2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
51/BC-VPUBND 28/10/2021 Báo cáo Tổng kết công tác kết nghĩa năm 2021
189/BC-UBND 27/10/2021 Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
188/BC-UBND 26/10/2021 Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có vốn nhà nước tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2021 - 2025
50/BC-VPUBND 26/10/2021 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
186/BC-UBND 21/10/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
187/BC-UBND 21/10/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý III năm 2021
49/BC-VPUBND 21/10/2021 Báo cáo công tác dân vận tại các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
184/BC-UBND 20/10/2021 Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đối khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn