Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 15, văn bản 201 đến 250 trong 721 văn bản.
3576/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính
3579/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính
3583/UBND - KTTH 24/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính
3564/UBND - KTTH 21/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3566/UBND - KTTH 21/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019 của Bộ Tài chính
3401/UBND - KTTH 17/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ Tài chính
3414/UBND - NC 17/06/2019 V/v tra cứu, thực hiện các Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 và Thông tư số 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ

3377/UBND - KTTH 14/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính
3351/UBND - KTTH 13/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính
3284/UBND - KTN 12/06/2019 Thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính
3291/UBND - NC 12/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
3294/UBND - KTTH 12/06/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3180/UBND - KTN 06/06/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 03/6/2019 của Ủy ban Dân tộc
3182/UBND - KTN 06/06/2019 Thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải
3184/UBND - KTN 06/06/2019 Thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT ngày 23/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải
3209/UBND - KTN 06/06/2019 Giới thiệu Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
3152/UBND - KGVX 05/06/2019 V/v giới thiệu Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3167/UBND - KGVX 05/06/2019 V/v triển khai Quyết định 629/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ
3130/UBND - KTN 04/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1372/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3034/UBND - KTN 31/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2389/BTNMT-ĐCKS ngày 24/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3045/UBND - KTN 31/05/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1332/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3029/UBND - NC 30/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNV, ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ
1197/VPUBND - NC 29/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Công văn số 231/CP-NC ngày 22/5/2019 của Chính phủ
2982/UBND - KTN 29/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2417/BTNMT-TCMT ngày 27/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
2937/UBND - KTTH 28/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính
2889/UBND - KTN 24/05/2019 V/v thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2861/UBND - NC 23/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2862/UBND - NC 23/05/2019 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2863/UBND-KTTH 23/05/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
2866/UBND - KTN 23/05/2019 V/v thực hiện Công văn số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
1505/QĐ - UBND 22/05/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Điện Bàn.
2818/UBND - NC 22/05/2019 V/v tra cứu Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2693/UBND - KTTH 16/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ
2703/UBND - NC 16/05/2019 V/v tra cứu Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2704/UBND - NC 16/05/2019 V/v triển khai Kế hoạch của Chính phủ về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
2534/UBND - KTTH 09/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2504/VPUBND - KTTH 08/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
2506/UBND - KGVX 08/05/2019 V/v triển khai Nghị định 36/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2479/UBND - KTN 07/05/2019 V/v thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2436/UBND - KTN 06/05/2019 Giới thiệu Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công Thươg
2351/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính
2355/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính
2357/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính
2383/UBND - NC 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg
2384/UBND - KTTH 03/05/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính
1270/QĐ - UBND 02/05/2019 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào trung tâm xã Axan nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) .
2294/UBND - KTN 26/04/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương
2300/UBND - KTN 26/04/2019 Giới thiệu Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ
2242/UBND - KTN 24/04/2019 V/v thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2243/UBND - KTN 24/04/2019 V/v thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn