Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 6 trong 16, văn bản 251 đến 300 trong 787 văn bản.
5388/UBND - KGVX 12/09/2019 Giới thiệu Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
5403/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5404/UBND - KTN 12/09/2019 Thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5356/UBND - KTN 10/09/2019 Thực hiện Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5293/UBND - KTN 09/09/2019 Thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5294/UBND-KTN 09/09/2019 V/v thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải
5278/UBND - KTTH 06/09/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019
5078/UBND - KTN 28/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng
5089/UBND - KTTH 28/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính
5049/UBND - KTTH 27/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính
5054/UBND - KTTH 27/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính
5061/UBND - KTTH 27/08/2019 giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính
5062/UBND - KGVX 27/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
5037/UBND - KGVX 26/08/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
4996/UBND - KTN 23/08/2019 V/v thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4912/UBND - KTN 21/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 2543/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương
4936/UBND - KTTH 21/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính
4894/UBND - KTN 19/08/2019 Công văn giới thiệu Quyết định số 2541/QĐ-BCT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương
4796/UBND - KTN 15/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4807/UBND - KTTH 15/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính
4763/UBND - KTTH 14/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-NHNN ngày 05/8/2019
4769/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công thương
4770/UBND - KTN 14/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4706/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ
4709/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương
4717/UBND - NC 13/08/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4722/UBND - KTN 13/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng
4727/UBND - KGVX 13/08/2019 Giới thiệu Quyết định số 626/QĐ-VPCP ngày 01/8/2019 và Công văn số 7029/VPCP-KSTT ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
4737/UBND - KTN 13/08/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4743/UBND - KTTH 13/08/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ
4678/UBND - KTN 09/08/2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ
4684/UBND - KTN 09/08/2019 V/v báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
4617/UBND - NC 07/08/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 10/20019/TT-BNV, ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ
4644/UBND - KTN 07/08/2019 Giới thiệu Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công thương
4587/UBND - KTN 06/08/2019 Công văn giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương
4533/UBND - KTTH 02/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính
4543/UBND - KTTH 02/08/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính
4484/UBND - KTN 01/08/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-BTNMT ngày 26/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4486/UBND - KTN 01/08/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
4511/UBND - KGVX 01/08/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định
588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4512/UBND-KTN 01/08/2019 V/v thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ
4384/UBND - KTTH 26/07/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính
4385/UBND - KTTH 26/07/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính
4345/UBND - KTN 25/07/2019 V/v thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ
4355/UBND - KTTH 25/07/2019 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính
4251/UBND - KTN 19/07/2019 Công văn giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng
4254/UBND - KTN 19/07/2019 V/v thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
4268/UBND - KTN 19/07/2019 V/v thực hiện Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ
2243/QĐ - UBND 12/07/2019 về việc phân công kết nghĩa, giúp đỡ các xã miền núi của tỉnh
4000/UBND - KTN 10/07/2019 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn