Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 28, văn bản 451 đến 500 trong 1372 văn bản.
2189/UBND-KTN 16/04/2021 V/v thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 08/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải
2196/UBND-KSTTHC 16/04/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.
2233/UBND-KTTH 16/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021, số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính; số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2135/UBND-KTN 15/04/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
2136/UBND-KTTH 15/04/2021 Về việc giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số điều luật Doanh nghiệp
2137/UBND-KTTH 15/04/2021 Về việc giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 về hướng dẫn công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần
2165/UBND-KTN 15/04/2021 V/v tham mưu báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2112/UBND-KGVX 14/04/2021 Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2120/UBND-KGVX 14/04/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2054/UBND-NC 13/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP
2096/UBND-KGVX 13/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định sơ 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2097/UBND-KGVX 13/04/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/NĐ-CP của Chính phủ
2007/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
2008/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
2009/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
2010/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
2011/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
2012/UBND-TH 12/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2018/UBND-NC 12/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1970/UBND-KTTH 09/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021, số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021
1921/UBND-KTN 08/04/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1905/UBND-KTN 07/04/2021 V/v thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ
1906/UBND-TH 07/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 20/TB-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND tỉnh về Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2021.
1859/UBND-KTN 06/04/2021 V/v thực hiện Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
1878/UBND-KSTTHC 06/04/2021 Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2021 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
1879/UBND-KSTTHC 06/04/2021 Tham mưu thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BNV ngày 28/3/2021 của Bộ Nội vụ
1816/UBND-KTN 05/04/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1817/UBND-KTN 05/04/2021 V/v giới thiệu Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 04/4/2021 của Chính phủ
1829/UBND-KTN 05/04/2021 V/v giới thiệu Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
1843/UBND-KTN 05/04/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1844/UBND-KTN 05/04/2021 V/v giới thiệu các Quyết định số: 347/QĐ-BXD, số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng
1856/UBND-NC 05/04/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 22/2021/NĐ-CP
427/VPUBND-KGVX 05/04/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
1750/UBND-KTN 01/04/2021 V/v thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
1763/UBND-KTN 01/04/2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 và Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ
411/VPUBND-KGVX 01/04/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1723/UBND-KTTH 31/03/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BTC ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1729/UBND-KTN 31/03/2021 V/v thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1707/UBND-NC 30/03/2021 Giới thiệu các Nghị định của Chính phủ về chính quyền đô thị
1708/UBND-NC 30/03/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và giao nhiệm vụ thực hiện
1718/UBND-KTN 30/03/2021 V/v thực hiện Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ
1652/UBND-KSTTHC 29/03/2021 V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021
1654/UBND-KTN 29/03/2021 V/v thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1660/UBND-KTN 29/03/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1662/UBND-KTN 29/03/2021 V/v giới thiệu Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
1673/UBND-KTN 29/03/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
394/VPUBND-HCTC 29/03/2021 V/v triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021
388/VPUBND-KGVX 26/03/2021 Nghiên cứu, triển khai các Thông tư: số 19, 20 và số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
377/VPUBND-KGVX 25/03/2021 Nghiên cứu, triển khai Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ
1583/UBND-KTN 24/03/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn