Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 5, văn bản 201 đến 241 trong 241 văn bản.
162/BC-UBND 24/09/2021 Sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
163/BC-UBND 24/09/2021 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 5308/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”
164/BC-UBND 24/09/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng dân nhân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
161/BC-UBND 23/09/2021 Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
44/BC-VPUBND 23/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong Quý III/2021
160/BC-UBND 21/09/2021 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
158/BC-UBND 20/09/2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, giai đoạn 2015 - 2021
159/BC-UBND 20/09/2021 Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trong 08 tháng đầu năm
157/BC-UBND 17/09/2021 Về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng
156/BC-UBND 16/09/2021 Báo cáo thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2020 - 6/2021
154/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
155/BC-UBND 14/09/2021 Nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn năm 2021, 2022 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
153/BC-UBND 10/09/2021 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (từ 16/8/2020 đến 15/8/2021)
152/BC-UBND 09/09/2021 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021
151/BC-UBND 08/09/2021 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
149/BC-UBND 03/09/2021 V/v Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
148/BC-UBND 31/08/2021 Đánh giá tổng thể 5 năm thực hiện Luật Thống kê
146/BC-UBND 27/08/2021 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
147/BC-UBND 27/08/2021 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hôi Khóa XIV
145/BC-UBND 24/08/2021 Tình hình tổ chức, hoạt động của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi
144/BC-UBND 13/08/2021 Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”
142/BC-UBND 12/08/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/11/2011 của Bộ Chính trị (Khóa 11) về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ năm tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
143/BC-UBND 12/08/2021 V/v Một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán và tình hình tái cơ cấu của doanh nghiệp của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước trong quý II/2021
141/BC-UBND 11/08/2021 Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trong 07 tháng đầu năm
139/BC-UBND 09/08/2021 Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 (từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021)
137/BC-UBND 06/08/2021 Hiện trạng, đánh giá các giải pháp quản lý, tình hình thực hiện quy hoạch theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
135/BC-UBND 05/08/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021
134/BC-UBND 04/08/2021 Thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975
78/BC-UBND 09/06/2021 Kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018
76/BC-UBND 04/06/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 5, 5 tháng năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021.
62/BC-UBND 29/04/2021 Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
17/BC-UBND 05/02/2021 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020
2227/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
209/BC-UBND 10/12/2019 Tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh
191/BC-UBND 28/11/2019 Khái quát tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm
trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và các nội dung liên quan
đến ý kiến, kiến nghị của nhân dân
187/BC-UBND 19/11/2019 Về việc rà soát, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
100/BC-UBND 28/06/2019 Tình hình triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
72/BC-UBND 09/05/2019 Tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
58/BC-UBND 23/04/2019 Đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57/BC-UBND 22/04/2019 Về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/BC-UBND 19/02/2019 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
12/BC-UBND 30/01/2019 Tình hình triển khai Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018
171/BC-UBND 21/11/2018 V/v một số nội dung về quản lý bảo vệ rừng, nhập khẩu trứng tằm nuôi khảo nghiệm tại Quảng Nam và đăng ký danh mục công trình thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu ngành trong thời gian đến
166/BC-UBND 12/11/2018 Thực trạng tổ chức và hoạt động của Trường Chính trị cấp tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
92/BC-BCĐ 01/11/2018 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (2008-2018)
157/BC-UBND 25/10/2018 Về việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn xã Phước Trà và Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
(Bổ sung hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu)
155/BC-UBND 23/10/2018 Kết quả triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan,đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Nam
152/BC-UBND 15/10/2018 Về việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - 2019
146/BC-UBND 05/10/2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2018
145/BC-UBND 01/10/2018 Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn