Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 18, văn bản 1 đến 50 trong 871 văn bản.
3989/QĐ - UBND 09/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7354/UBND - KTN 09/12/2019 V/v đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ
7378/UBND - KTN 09/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7349/UBND - KGVX 06/12/2019 V/v thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-UBDT ngày 04/12/2019 của Ủy ban Dân tộc
7331/UBND - KTTH 05/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 03/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7333/UBND - KTTH 05/12/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP
7279/UBND - KTN 04/12/2019 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi
7212/UBND - KTTH 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công thương
7214/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công thương
7216/UBND - KTN 03/12/2019 V/v thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7231/UBND - KTN 03/12/2019 Giới thiệu Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ Xây dựng
7163/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 26/11/2019
7168/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 của Chính phủ
7169/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7170/UBND - KTTH 29/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7117/UBND - KTN 28/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 3012/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7127/UBND - KTTH 28/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ
7144/UBND - KTN 28/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính
7096/UBND - KTN 27/11/2019 V/v thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
7103/UBND - NC 27/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP
7104/UBND - NC 27/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg
7113/UBND - KTN 27/11/2019 V/v giới thiệu Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương
7064/UBND - KGVX 26/11/2019 V/v thực hiện Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón
7065/UBND - KTN 26/11/2019 V/v thực hiện các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực trồng trọt
7026/UBND - KTTH 25/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
7027/UBND - KTTH 25/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
6987/UBND - KTN 22/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 13/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6971/UBND - NC 21/11/2019 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC
6973/UBND - NC 21/11/2019 Thực hiện Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
6932/UBND - KTN 20/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019, số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019, số 31/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công thương
3790/QĐ - UBND 19/11/2019 Về việc thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6900/UBND - KTN 19/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 và số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng
6881/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu Thông tư 76/2019/TT-BTC ngày 05/10/2019 của Bộ Tài chính
6884/UBND - KTTH 18/11/2019 Giới thiệu các Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019, số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019, số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019, số 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019, số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công thương
6893/UBND - KTN 18/11/2019 Thực hiện Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
6896/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính Phủ
6897/UBND - KTTH 18/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính Phủ
6825/UBND - KTTH 13/11/2019 V/v thực hiện Công văn số 10335/VPCP-V.I ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường
6748/UBND - KTN 11/11/2019 Thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải
6752/UBND - KTTH 11/11/2019 Giới thiệu Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công thương
6753/UBND - KTN 11/11/2019 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
6754/UBND - KTN 11/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6720/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6721/UBND - KTN 08/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6662/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Công văn số 11500/BQP-TM ngày 19/10/2019 của Bộ Quốc phòng
6670/UBND - KTTH 07/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ
6674/UBND - KTN 07/11/2019 V/v thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 và Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6647/UBND - NC 06/11/2019 V/v tra cứu Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ
6605/UBND - KTTH 05/11/2019 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019
6624/UBND - KTN 05/11/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn