Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 24, văn bản 651 đến 700 trong 1197 văn bản.
318/UBND-KTTH 18/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
319/UBND-KTTH 18/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
301/UBND-KTTH 15/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ
302/UBND-KTTH 15/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ
246/UBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
251/UBND-KTTH 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
252/UBND-KTTH 13/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
53/VPUBND-KTN 13/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
57/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 23/QĐ-TTg, Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH và Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ
58/VPUBND-KGVX 13/01/2021 Nghiên cứu, triển khai Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 và Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
192/UBND-KTN 12/01/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng
193/UBND-TH 12/01/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
171/UBND-KGVX 11/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 01/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
180/UBND-NC 11/01/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 172/2020/TT-BQP
46/VPUBND-KTTH 11/01/2021 V/v thực hiện Công văn số 28/BTC-QLG ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính
138/UBND-KTN 08/01/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ Công Thương
38/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp
39/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
40/VPUBND-NC 08/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ Quốc phòng
105/UBND-NC 07/01/2021 V/v tra cứu, giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp
122/UBND-TH 07/01/2021 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
95/UBND-KTN 07/01/2021 V/v thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
96/UBND-KTN 07/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 52/2020/TT-BCT ngày 24/12/2020 của Bộ Công Thương
74/UBND-KTN 06/01/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
86/UBND-KTN 06/01/2021 V/v thực hiện Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
13/VPUBND-NC 05/01/2021 V/v tra cứu, thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
38/UBND - KTN 05/01/2021 V/v Giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết Định số 3575/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của BCT
02/VPUBND-KTN 04/01/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 18/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
04/UBND-TH 04/01/2021 Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc
7753/UBND-KTTH 31/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020
7778/UBND-KTTH 31/12/2020 giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020
7806/UBND-NC 31/12/2020 Giới thiệu Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ, Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ thực hiện
7726/UBND-KTN 30/12/2020 V/v giới thiệu các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương
7727/UBND-KTN 30/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7728/UBND-KTN 30/12/2020 V/v giới thiệu các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1894/VPUBND-NC 29/12/2020 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp
7700/UBND-KGVX 29/12/2020 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép
7707/UBND-NC 29/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội và Công văn số 10771/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ
7717/UBND-KTTH 29/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP
7570/UBND-KTTH 23/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 101/2020/TT-BTC
7548/UBND-KTN 22/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7470/UBND-KTTH 18/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 106/2020/TT-BTC
7481/UBND-KTN 18/12/2020 Giới thiệu các thông tư của Bộ trưởng bộ Công thương
7449/UBND-KTTH 17/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 105/2020/TT-BTC
7428/UBND-KTTH 16/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
7318/UBND-KTN 14/12/2020 V/v giới thiệu các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương
7320/UBND-KTN 14/12/2020 V/v thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
7322/UBND-KTN 14/12/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7323/UBND-KTN 14/12/2020 V/v thực hiện Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải
7274/UBND-KTN 10/12/2020 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn